LabIS AgentLink Member

Onthology building

Autoři

Základní specikace

 1. Ontologie dopravní infrastruktury
 2. Specifikace atomárních akcí agenta
 3. Analýza a návrh reprezentace prostoru
 4. Slovník ontologických pojmů
 5. Analýza ukázkového příkladu - parkování
 6. Specifikace ontologie v OWL
 7. Metodika tvorby ontologie
 8. Analýza ukázkového příkladu - rozhodování agenta na dopravní infrastruktuře
 9. Moľnost vyuľití standardů KQML a ACL pro komunikaci agentů
 10. Navrľení obecného algoritmu generování plánu agenta
 11. Vytvoření ontologie atomárních akcí

V rámci ontologické skupiny byla řešena řada úkolů spojených především s ontologií samotnou, ale také v první fázi s konceptuální analýzou. Základním úkolem byla analýza a návrh systému z pohledu pojmového modelování. Byla řešena problematika reprezentace prostoru - silniční infrastruktury. Jedním z východisek konceptuálního popisu prostoru byla ISO norma (EN ISO 14825) Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF). Jedním z důvodů pro volbu tohoto východiska byl fakt, ľe náš systém pracuje s daty z GIS a skupina GIS modelování také pouľila strukturu dat vycházející z GDF. Kromě definice pojmů infrastruktury jsme se zaměřili na specifikaci pojmů systému jako celku. Společně se skupinou TIL jsme se věnovali specifikaci atomárních akcí agenta. Analyzovali a definovali jsme základní pravidla chování agentů - vozidel na infrastruktuře a řešení průjezdu křiľovatkou.

Vytvořili jsme návrh řešení ukázkových příkladů parkování a řešení krizových (emergentních) situací. Také k těmto úlohám byly specifikovány potřebné pojmy.

V neposlední řadě jsme se v práci této skupiny zabývali metodikou tvorby pojmového slovníku a ontologie jako celku. Tomuto se také věnují některé z publikací. Na základě navrľené metodiky jsme sestavili pojmový slovník našeho systému. Dle metodiky METHONTOLOGY (Goméz) jsme dále postupovali ve tvorbě ontologie systému. Část ontologie, popisující dopravní infrastrukturu, byla formalizována v jazyce OWL (pomocí editoru Protégé), především z důvodu otestování funkcí pluginu, navrľeného panem Karkoškou, k převodu OWL do TIL skriptu.

Dokumentace

 1. Analýza chování agenta na dopravní infrastruktuře
 2. KQML vs ACL
 3. An outline of the decision making algorithm
 4. Atomární akce
 5. Byla vytvořena konceptuální analýza dopravní infrastruktury, jejímž cílem bylo pojmové zachycení těch aspektů dopravní infrastruktury, které jsou relevantní z hlediska rozhodování agentů.
 6. Vytvořena ontologie atomárních akcí, tj. jednoduchých akcí, jimž odpovídá aktuální záměr agenta, který je základní jednotkou rozhodování. Do průběhu atomární akce mozek agenta nezasahuje, veškeré rozhodovací procesy jsou spuštěny vždy po a před jejím bezprostředním vykonáním.

 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009