LabIS AgentLink Member

Generování objektové reprezentace silniční infrastruktury na základě geodat

Autoři

Základní specikace

Jelikož se prostorové agenty pohybují v reálném světě, potřebují ke své činnosti provádět různé analytické výpočty nad geodaty (vzdálenosti, rozměry a rozmístění objektů atd.).

V této části tedy bylo nutné vyřešit dva úkoly:

  1. Příprava geografických dat reprezentujících určitou vybranou oblast reálného světa, která má být zahrnuta v simulaci.
  2. Převod geografických dat do objektové podoby simulačního prostředí pro mobilní agenty.

Pro účel tohoto projektu byla vytvořena data areálu Vysoké školy báňské Ostrava. Tato data reprezentují silniční úseky, křižovatky a jízdní pruhy. Obsahují informace o dopravních značkách, dopravních omezeních, hlavních a vedlejších cestách, parkovacích plochách atd.

Na základě struktury výše zmíněných geodat byl vytvořen parser, který je schopen transformovat data do objektové podoby simulačního prostředí, který slouží jako základ pro pohyb mobilních agentů. Pro účely testování byl implementován i parser, který je schopen použít na vstupu volně dostupná data z Ředitelství silnic a dálnic ČR, která jsou dostupná na adrese http://www.rsd.cz. Na základě těchto dat je možné v omezené míře vytvořit model jakékoliv oblasti na území ČR, která je v těchto datech obsažena. m bylo navrhnout a implementovat agenty reprezentující automobily, které se pohybují po infrastruktuře. Tyto agenty jsou autonomní jednotky schopné vlastního, nezávislého rozhodování a dokáží komunikovat s ostatními agenty. Každý takový agent je vybaven mozkem, který je schopen řídit základní úkony agenta (akcelerace, brzdění, změny směru, vyhýbání se překážce, přednosti v jízdě atd.). Ke svému rozhodování získává informace o svém okolí pomocí komunikace s výše zmíněnou infrastrukturou.

Dokumentace

Software


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Michal Radecky , Michal Kosinar
FEI, VSB-TU Ostrava, 2009